Skip to main content

Full text of "Sluzbeni glasnik 01_2013"

See other formats


Sluzbeni glasnik 

OPCINE G RADACAC Sluzbeni glasnik izlazi 
po potrebi 


BROJ 1 /2013 
GRADACAC 
25.01.2013.god. 


"Sluzbeni glasnik" 

izdaje Opcinsko vijece Opcine Gradacac. 

Za izdavaca: Nedzad Secic, 

predsjedavajuci vijeca. 
Stampa: "EKEprint" Gradacac 1h Federacija Bosne i Hercegovine 

Tuzlanski kanton 

OPCINA GRADACAC H.K.Gradascevica 54, 76 250 Gradacac, telefon / fax.: 035-369-770 i 369-771 , email: opc.grad@bih.net.ba. www gradacac. ba OPCINSKO VIJECE mm Na osnovu clana 24. Statuta opcine Gradacac ("SI. glasnik opcine Gradacac", broj: 4/08) na 
prijedlog Kolegija Opcinskog vijeca, Opcinsko vijece Gradacac, na 2. sjednici od 1 7. 01 . 201 3. godine, 
donosi PROGRAM RADA 
Opcinskog vijeca Gradacac za 2013. godinu I UVODNI DIO Programom rada Opcinskog vijeca Gradacac za 2013. godinu utvrduju se sadrzaji i pitanja koja 
ce se razmatrati na sjednicama Opcinskog vijeca Gradacac, kao predstavnickog tijela opcine Gradacac, 
kao i obradivaci sadrzaja i rokovi za razmatranje istih. 

U 2013.godini Opcinsko vijece ce djelovati u uslovimna ekonomske krize, koja podrazmijeva 
preduzimanje mjera na stabilizaciji financijskih tokova i obezbjedenja funkcionisanja svih segmenata 
drustvenog zivota i povoljnog ambijenta zivljenja gradana i razvoja u pojedinim oblastima. Strana 2 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 2 M 
O B- S- 
2 2 

60 &0 

a £ 

T3 T3 7 


N N 


"_> 


PQ CO 


> 


_; ■ 


o 


(0 O 


-i 


B g 


tn 


"3 "U 


: 


>N >N js g c o 

O c3 nj o 


£ O -u «3 ■^ -H 5 « -a 
Ph O ■r-7 u u 3 B 

<u a> 

¥ J 
™ — 

n "5 

8-g, 

ll 
a .§, 

| § 

-^ jog 
N '§ 

;a * 

^* s- 

O 03 

If 

O N a s £ 2 e a s s 

> a 


o 


1 1 


c3 >N 


o M 
o 3 


° r^ 
CtJ O 


cd cd 


3 CM 


> |) 


i 4 


"O C3 


C1h 


T3 T3 


Q 1 


°.« 


O N 


o o HVflNVf Strana 22 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 SADRZAJ 
"Sluzbenog glasnika opcine Gradacac broj: 1/2013 

AKTI OPCINSKOG VIJECA 2 radna sjednica OV 27.01.2013. 

1. Progama rada Opcinskog vijecaza 2013.godinu 1 

2. Odluka o pokretanju postupka za izradu Strategije razvoja opcine Gradacac za period 201 4-2024. god. ... 10 

3. Rjesenje o razrjesenju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradacac 10 

4. Rjesenje o razrjesenju Upravnog odbora JZU Banja "llidza" Gradacac 11 

5. Rjesenje o razrjesenju Upravnog odbora JU "Apoteka" Gradacac 11 

6. Zakljucako prihvatanju: 12 

- Nacrta Procjene ugrozenosti od pozara opcine Gradacac 

- Nacrta Plana zastite od pozara opcine Gradacac 

- Nacrta Odluke o organizovanju i funkcionisanju zastite od pozara i vatrogastvu na 
podrucju opcine Gradacac. 

7. Zakljucak o neprihvatanju Izvjestaja o radu JZU Dom zdravlja za 2011. i 2012.godinu 12 

8. Zakljucako neprihvatanju Izvjestaja o radu JZU Banja „llidza"za 2011. i 2012.godinu 13 

9. Zakljucak o neprihvatanju Izvjestaja o radu JU „Apoteka" Gradacac za 2011. i 2012.godinu 13 

10. Zakljucako neprihvatanju Izvjestaja o radu JU Centarza socijalni rad za 2011. i 2012.godinu 14 

11. Zakljucak o neprihvatanju Izvjestaja o radu JU Javna biblioteka ..Alija Isakovic" za 2011. i 2012.godinu .... 14 

12. Zakljucak o neprihvatanju Izvjestaja o radu JU Centarza kulturu „Ahmed Muradbegovic" 

Gradacac za 2011 i 2012.godinu 15 

13. Zakljucak o neprihvatanju Izvjestaja o radu JU Djecije obdaniste ..Kolibri" za 2011 i 2012.godinu 15 

14. Zakljucako zaduzenju Opcinskog nacelnika za potpisivanje Ugovora o prodaji dijela zgrade 

i zemljista (Stari SSC) sa "PMG-VIP" Gradacac 16 

AKTI OPCINSKOG NACELNIKA 1. Rjesenje o imenovanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradacac, na period do 60 dana 16 

2. Rjesenje o imenovanju Upravnog odbora JZU Banja "llidza" Gradacac, na period do 60 dana 17 

3. Rjesenje o imenovanju Upravnog odbora JU "Apoteka" Gradacac, na period do 60dana 17 

4. Rjesenje o razrjesenju Upravnog odbora JU Centarza socijalni rad Gradacac 18 

5. Rjesenje o razrjesenju Upravnog odbora JU Centarza kulturu "Ahmed Muradbegovic" 18 

6. Rjesenje o razrjesenju Upravnog odbora JU Javna biblioteka "Alija Isakovic" Gradacac 19 

7. Rjesenje o razrjesenju Upravnog odbora JU Djecije obdaniste "Kolibri" Gradacac 19 

8. Rjesenje o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gradacac, na period do 60 dana 20 

9. Rjesenje o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za kulturu "Ahmed Muradbegovic, 

na period do 60 dana 20 

10. Rjesenje o imenovanju Upravnog odbora JU Javna biblioteka "Alija Isakovic" Gradacac, 

na period do 60 dana 21 

11. Rjesenje o imenovanju Upravnog odbora JU Djecije obdaniste "Kolibri" Gradacac, na period do 60dana .. 21 Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 3 

d P 


a 


d 
■.. 


cd at 


a 


a 


p p 


B 
'4- 


tg 


tfl tR 


w 


c: 


« 


-j 
u 


B. 
c 


o 
o 
o 


<U cj 


<u 


OJ 


■ON"S 


a, 2 


a> S 
<u § 


p 
p 


3 


3 


fl 


-5 


£> 


-o ffi ^ 


-o 


£l 


Im 
d 
p ■- p 


3 


P 


^ > 


Jj > 
■S > 
TD 


^ s 


XI 
CJ 


o 
-— 
> 

V 


ft .22, ft 

"fi ft - c 
aj 


? 4 


tt ft 


T5 
O 

'3 
> 
ft 

a 

N 


p. 


N N N 


p. 


p. 
53 C 
•P, "> 
__; 


; 


_; _' _' 


__■ 


_■ 


w .1 


en .9 


B. 
« 


00 


t/> x/i czi 


OO 


00 
w -S 


3 
-^ 


M 


^ _w Jd 


^ 


-^ 


^ 


v 
-' 


^ 

2 
P 
P. P p 


c 


p 
c 
CJ 


CJ 


(D CJ CJ 


u 


u 


CJ 


OJ 
■1> 
•CJ 
« 
■ 
ra 


d 
a 


C 


P P p 


p 


p 


p 


P 
p 


3 
^ 3 3 


- 
■■■ 


J3 
^ 
c 


g 


p 
g 


a 


■CJ 
•CJ -CJ -CJ 


-CJ 


•CJ 


Ph 


& 
1 


&H 


ft 


ft 
p 


6 


o 


o o o 


6 


C 


o 


6 
o 


O 
0J 

p 


-o 
-d 
■§ 
cJj 
i 

c 
n 
-p 


5 
cs 
a 
« 
-o 


U 
CO 
ft 

N 


'3 
r<"s 
P 

P. 


CJ 


H 

N 


•CJ 

p 

'o' 
QJ 
P 

0> 


o 

&0 
rl 

— 
3 
.9 


-P 
"P 


o 
P 


o 


p 


3 9 


_o 


> 

CJ 
w C3 


P 
Ph 


c 


_ S 5 
■e 
*N 


N 

a 

ca 

>Q 

a 
-o 
nj 

5 

u 

.p 
■5 
o. 

o 


X3 
C 

Clj 

© 

ra 
N 
a 

>o 
c3 

-o 


udzeta za 20 1 3 . godini 
ja za sk. 2012/13. godi 
gorisanih i nekategori 
jravkc i sanacijc. 


p 

O 

'c' 
. 


"p 

> 

p 
s 

f 

■ 

N 


■a s 

i .§, 

M B 


| 

N 

3 
U 3 

•ff.9 

a -a 
> o 
a so 


CJ 

H 
O 

a. 

CJ 

p 

■s 

o 

AS 


a 

■ ■ . 
■. 

N 

£ 
S. 


> O- 

a> o 

QJ ^ 

33 1 

3 O. 

§ s 

■J* 

§1 

>Q '« 
. u > 

'5? o 

s & 

— d 


o 

1 

Oh 

'a 
> 

a 
> 
£ 

0J 
>N 

P 


o 

o 

.p 
-5 
p^ 
c 
ra 
<D 
>N 

-a 
p 

Xi 
bQ 

c 

'C 
a. 


j= -d a o 
<u -t3 a o 


•a 

o 

toU 


1 a 


cs o 

D- 


> 

— 

to 


□ 

CO 

en 
P 
bo 

o 

1 

> 
M 
O 
bo 

o 
-o 

'C 

a. 


Prijedlog Odluke o izvi 
Odluka o broju i visini 
[zvjestaj o stanju loka] 
opcinc Gradacac sa pla 


■ 

1 

s 

■ 
p. 

i 

■ 


-§-2 

> u 

.o « 

Ph ra 
« '^ 

+-■ ki 
03 O 


1 s> 

c .9 

"3 -3 

.3 3 

> •« 

o .^ 

>s o 

5 to 

•a 2 

O p, 


o 

3 
O 

> 

o 

3 
— 

o 


B 

o 
J<l 

-3 

3 

CTJ 
P 

:. ■ 
■— 

to 


1 i 

"2 ™ 

5 (D 

1 g 

3 
Si 


4=1 

'a 
> 

•Q 
u 

a 

3 

ao 
o 
& 
Cm 
- 


<N 


r*S *3" i/"i 


■vC 


f- 


od 


o< 


- 


- 


«vaaaai Strana 4 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 ■■p 


J2 
.„ 


ry; 


: 
g 


o 
a. 


■- 


o 
S3 
N 
:■.: 
XI 


S 

£ 


4d' 


■J 
P 

X 

a 

-a 
u 

H 
> 

ra C3 

N 3 
,1 
T 


.5 
'■■■■ 

S3 
■ 


1 

N 

5 
■ 


1 

-a 

is 


S3 
N 


o P- 

O o 

bO a 

N Pj 

S3 D. 
-° > 

'S o 

•= a 

on .a 


s 1 

£ X 

•5 > 


ft 

.1 

N 
S3 
X> 
ex 
O 
a 

O 


x 
5 
5 


— ; fl 

t/3 «H 


o & 


czs 


^ 
fw 
cj 


^c 


> 


"u 
o 
CJ 
■V 


■ 
a 


m 


ca 


N -^ 


■ 
o 1 


^ 
3 
L2 


.2, a. 

.2 C 


'2. 
■B 


^2 


§ -e 

.5 o 


.9 
Oh 
n, 


9 2 

© 2 


c 


: G 


o a 


o 
o 
C 
o 


*4 a 


O 


o 


O 


" 


£ 


1 
Kj 


■ 


ti 


£' 


£ 


o 
fj 


-.. 
-a 
a 


o 

=3 | 
o 


3 

a 


=; 
b/j 


S3 


t; o 
ri 


^ 


N 


a So 


S 


o 


OJJ 


3 


S rj 


« 
<N 


rs 
u 3 

C3 (N 


■3 


a 


-a 


bp 
1—1 


CM 


T3 


2 ° 


r-i 


"O 
a 


c 


CO 
o ' 

a _' 

Is 


S3 
N 3 
<D 

J2 


p 


o 


o 


m 


E 

o 
■a 
o 
s* 
o 
a. 

sd 
U 
'> 

W) 

o 


53 
a. 


o 

CN 

:■■:.■ 

o 

O 

ri 

-a 
cx 


.9 -3 
o .a 


r-i 
a 
N 

S3 
> 

■ 


o 

CS 

o 

N 
S 


o 

CX 
S3 
N 
U 
■el 

S3 5 

£ & 

W S3 

F S3 


o 
a. 

5 
; 

E 
■ 
■ 

X) 

o 
-a 

S3 


•3,1 


'c 

... 
X 

c 
> 

a. 


XI 

>N 
^3 

Xj 


s3 

c 

o 


a 
S S3 

5 £ 


3 
(h 

a. 
CS 3 

a s 

N >« 


bu 
o 


'u 


u 
a 

'i-i 


'S 


'C S3 

S N 


_g 


t/3 
« o 
y a 
a .2 


.1 

5 


c 

ex 
o 
a 
sT'E 

S3 rv 
U ° 

'C 1 =1 


■ 


O^ N 
N X) 


cx 3 


=3 
■a £ 


a 


S3 
S3 O 


.. 


IH 
<u « 


-a 


1 

o 


C3 


t-< CX 
o 
« a 

1 = 


... 

i 

;. ■ 
.2. J 


O 


C 
's? 
■ 


o ra 
ss u 


c 

's?' 
. 
II 


".. 


3 
? o 


">' 


'>' 


ri 


'>' 


'P 


£ 
_N CX 


_N 


N 


N 


N 
& i 


D- 
— 


— 


l ~ H 


~ 


ri 
t*i 


-+ 


iri 


^D 


r^ 


oc 


- 


iav k Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 21 10. 11. Broj: 02-05-244/13. 
Gradacac, 25. 01 .201 3. godine Broj: 02-05-243/13. 
Gradacac, 25. 01 .201 3. Godine Na osnovu clana 25. Zakona o 
ustanovama ("Sluzbeni list RBiH" broj 6/02, 8/93 i 
13/94.), tacke 5. clan 38. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik" broj 4/08.) i u 
skladu sa Zakljuckom Opcinskog vijeca od 
17.01.2013. godine, Opcinski nacelnik opcine 
Gradacac donosi: Na osnovu clana 25. Zakona o 
ustanovama ("Sluzbeni list RBiH" broj 6/02, 8/93 i 
13/94.), tacke 5. clan 38. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik" broj 4/08.) i u 
skladu sa Zakljuckom Opcinskog vijeca od 
17.01.2013. godine, Opcinski nacelnik opcine 
Gradacac donosi: RJESENJE 

o imenovanju Upravnog odbora Javne 

ustanove Javna biblioteka "Alija Isakovic" 

na period do 60 dana RJESENJE 

o imenovanju Upravnog odbora Javne 

ustanove Djecije obdaniste "Kolibri" na 

period do 60 dana I Imenuje se Upravni odbor Javne 
ustanove Javna biblioteka "Alija Isakovic" na 
period do 60 dana, u sljedecem sastavu: 

1 . Begovic Vahid, predsjednik, 

2. Kasumovic Valerija, clan, 
3.SaricMirsa,clan. II Imenuje se Upravni odbor Javne 
ustanove Djecije obdaniste "Kolibri" na period do 
60 dana, u sljedecem sastavu: 

1 . Dzinovic Nermin, predsjednik, 

2. Kujrakovic Husein, clan, 
3.SahacicAida,clan, 

4. Mocic Mirzeta, clan, 

5. Muftic Samira, clan. Ovo Rjesenje stupa na snagu danom 
donosenja i bice objavljeno u Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac. II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom 
donosenja i bice objavljeno u Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac. Dostavljeno. 
1. Upravnom odboru (3), 
2. Dosije, 


Dostavljeno: 


3. Sl.glasnik, 


1. Upravnom odboru 


4. a/a 


2. Dosije, 


Opcinski nacelnik, 


3. Sl.glasnik, 


Edis Dervisagic, s.r. 


4. a/a. Opcinski nacelnik, 
Edis Dervisagic, s.r. Strana 20 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 8. 9. Broj: 02-05-245/13. 
Gradacac, 25. 01 .201 3. godine Broj: 02-05-242/13. 
Gradacac, 25. 01 .201 3. godine Na osnovu clana 25. Zakona o 
ustanovama ("Sluzbeni list RBiH" broj 6/02, 8/93 i 
13/94.), tacke 5. clan 38. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik" broj 4/08.) i u 
skladu sa Zakljuckom Opcinskog vijeca od 
17.01.2013. godine, Opcinski nacelnik opcine 
Gradacac donosi: Na osnovu clana 25. Zakona o 
ustanovama ("Sluzbeni list RBiH" broj 6/02, 8/93 i 
13/94.), tacke 5. clan 38. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik" broj 4/08.) i u 
skladu sa Zakljuckom Opcinskog vijeca od 
17.01.2013. godine, Opcinski nacelnik opcine 
Gradacac donosi: RJESENJE 

o imenovanju Upravnog odbora Javne 

ustanove Centar za socijalni rad 

na period do 60 dana RJESENJE 

o imenovanju Upravnog odbora Javne 

ustanove Centar za kulturu "Ahmed 

Muratbegovic" na period do 60 dana Imenuje se Upravni odbor Javne 
ustanove Centar za socijalni rad na period do 60 
dana, u sljedecem sastavu: 

1 . SaldicAbid, predsjednik, 

2. Mesanovic Izudin, clan, 
3.PalataZarifa,clan. II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom 
donosenja i bice objavljeno u Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac. Imenuje se Upravni odbor Javne 
ustanove Centar za kulturu "Ahmed 
Muradbegovic " na period do 60 dana, u 
sljedecem sastavu: 

1 . Mehanovic Esmir, predsjednik, 

2. OonlicAlenka, clan, 

3. OkanovicAzra, clan. 

II 

Ovo Rjesenje stupa na snagu danom 
donosenja i bice objavljeno u Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac. Dostavljeno. 

1. Upravnom odboru (3), 

2. Dosije, 

3. SI. glasnik, 

4. a/a. Opcinski nacelnik, 
Edis Dervisagic, s.r. Dostavljeno. 

1. Upravnom odboru (3), 

2. Dosije, 

3. Sl.glasnik, 

4. a/a. Opcinski nacelnik, 
Edis Dervisagic, s.r. Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 5 

N 
5 


'o 5 .S 


N 


3 
> 


N 


d 


> 


N "3 


S 


q 


N 
■ 

I-H 


S 


1 


ffl 
tT 


s 


4 1 


T? 


03 
N 


S 


o 


T3 


8 S 
1* 

*r 


s 
> 


> - H 


-u 1 
•t) 


3 


'E 


O- N 
N :p .Si, 


T3 


_3 
43 


a. 
on 


T3 
03 

N 


eg 
N 


cd « 

n :sp 


eg 

X 


S3 


cd 
N 
03 


-* 
a -si 
>n g a 

is s 


eg 


.3 


cd 
42 


CJ 
X> 
>N 


O 


4=; iq 


1 


■ 

O. 
O 


_3 
(7) 


Vj ._H 


00 


00 
M 


^£ 


-^ 


1 


4£ 


JA 


4*: 
_3_ 


"c 


'a 


3 1 


"c 


'a 


3 
"w 


<L> 

.a 


O 


0J 


QJ 
>CJ 


■o 


•0 


>u 


■o 


'CJ 


'O 
cd 


eg 


r3 


Cd 03 


eg 


03 


cd 


m 


q 


c 
C3 N 


C 


■=. 


q 


a :S 


M 


^ 


i2 


^ 


M 


4<i 
co 


GO 


1/1 


M S cd 


tfl 


GO 


co 
•9 


C 


.g 


□ -rH N 


& 


.3 


.5 


■3 Hi 

P- 2 

O W § 


<i 


•o 


■0 


-U 


1 


: o 
ft 


a. 


a. 


P. 


& 


ft 
o 

O 


O 


O 


O 
eg 
"3 
■ 
■ 
■ 
s. 


3 
3 


'-3 


CJj 
^ 


tN 


O 


43 
O 


CJJ 


O 
rn 


CN 
O 
S3 
. 


■ ■ 


"0 


eg 
N 


ft 
O 


g cd 


■ 

Oh 


c 

3 


N 
6 

:■: 

•0 


O cc 

ca a .-ts 
>c3 S D- 
ca '" 


.■ 


ft 
og 


•a 
ne Grad 

ti ljudi i 
a za ova 


. 
43 
o 
O 


O 
3 

; 


■ 

CJj 


ecJ 

§ 
rC 
_3 


•3 n 
r-j 


^ 


fS 


I 

<D 
H 

N 

£ 


3 
3 

■ 

C 

■SO 

<N 

o 

ri 

eg 


a. 


_3_ 

1 
•a 

& 


oljoprivrede na podracju op 

a javnog reda i mira, sigurn 
era prema nadleznim organi 


3 

to 
■ 
■ 


O 
ri 

3 
eg 

. 1 
. 

3 


en cd 

■a S 
w ET 

11 

>§ 3 
S. 


a 


eg 
G 

eg 

J 

■ 

3 
> 


J= 


H "" 
a. 

3 

W -1 

4*i 3 

— • a 
»o o 

3 cJj 

s ^ 

'5- C 


a 
o 

CO 

.3 


■ ■ 
M 

'o 5 


'3 
■: 

'ft 


.2 1 
"c 1 

O 

> 
N 

o 

'2' 

V 


D. 


& W'fi 

3 cd G 

'B 1 M a. 


'8 

N 


•=1 cd 

s 
•ffj 
o O 

cd *> 


■. 
X) 
O 

'J? 

. 
V 

N 


Izvjestaj sta 

Informacija 
te predlaganj 


O 

eg 

I 

e2 
3 


eg 

C 

'eg~' 

■ 

'>' 
N 
-• 


CN 


rn 


, vT in 


■^D 


K 


CO 


- 


nadv Strana 6 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 o 


._ 


■ 


'o 1 


> 


> 


Tf 


N 
T3 


S 
- 


; 

S3 , 

*- — 
ft Q 

N S *2 


i 

'a .2 


a 
t N 
> 
ft 


>N 
X> O 
| ft 

0J 


1" 
fl 


cb a 


N 


° J2 


o n :§» 


N "73 


N g 
rt 


I 1 


a a _s 
rt a 
>N 
3 


djelat 

Sluzb 

inspe! 


11 


£3 
</5 


iS o 


cfl ja 


w ^5* 


M 


*M -^ 


a 


a 5 


a 


a 


<u 


<L) U 


u 


o 


>:> 
tri 
ra 


kJ c3 
eg 


C 


a a 


a 


a 
3 3 
■ 


.3 


q 


a a 


a 


a 


•u 
ft 


ft ft 


CL 


ft 


C 


O O 


o 


O 


■— • 
% 
w 
d 
1 
1 


t s* 


c 


scT 


■CJ 


podru 
dacac. 


Ph 
O 

!73 


d 
ts 


■ 
a. 


e 


Ph 

CO 


■fi © is B 


o 


o 


c 


cd *o 


<M 
o 
s; 

1 


N ft, 


< 


_p 


o 'U 1 


to 


o 
1 3 


o 


a 


& 


■sl *0 


^ 


s g 


: 


D 


■3 3 


CJ ft 


o 
m -a 


'ft 5 c 


■•■■ 


N 


"— > o 
3 M 


sko-e 
.godi 

adnji 


to 

o 


(3 


Is 
"3 


§2 a 


'5 
o 


1- 

P »o 


iju hig 
ic za2 

pravnc 


o 


P 


T3 =3 


5 >u K 


. 
c3 -a 


tS-3 X. 


J*! 


o 


*- o3 


O 


« 


J3 


° 2 ° 


T3 


■ffO 'J 1 


to 

o 
o 3 


Izvjest 
opcine 

Izvjcs 


7 


£ 


N & 
. O 


£ 
~~ 


ri m 


TT 


<ri 


- 


fVW 

u 


O 
3 


ii 
p 
- 


C3 
•g 


c 


rt cd 


a 


cr: 


-E 5| 


t 


« » rt 


> 

ll 

O o 

M ft 


S N 


<a sluz 

finans 

<:a sluz 


■B ._ 


O N 
cins 
voj 

cins 
| £ 


= *1 
"S > 
-o 3 


bO ft 
OS o 


O J5 


O .- 
£ 


^ 


.^ 


M 
^ 


a 


« 


p 


a 


a 


a 


a 
-3 
. - 


-3 


ft 


ft 


ft 


CL 
O 


C 


O 


O 
^3 
OO 


1 

a 


P 
J3 


p 1 
.| 


*o 


"5 


o 

Oh 
3 


KJ 
1 
S' 

e 
e3 
N 
■-H S 
3 


to 

go 
J 'S 
1> 

••a 
> 


T3 


fM 


Q, ft 
a. 
o 

a 
O T3 
»N 
_5 


Oh 
O 
o £ 


.^; 
Cfl 
■o a 
P 


!d 
° p 

'X3* r3 


« 


T3 

O 

,P 
§1 


J3 
c 
ft 


| 
Ph 

N g 


c 
3 


■ 


-3 g 


E 


S 


it 
S o 


ft 


S 


o & 


c 


."■ 


o 


ri 


' 


fi 


44 

3 


| 


N -C 


-a 
O 


p 


I 
- 


es 


r*-, 


"* 


- 


IMHf Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 19 6. 7. Broj: 02-05-240/13. 
Gradacac, 25. 01 .201 3. Godine Broj: 02-05-239/13. 
Gradacac, 25. 01 .201 3. godine Na osnovu clana 25. Zakona o 
ustanovama ("Sluzbeni list RBiH" broj 6/02, 8/93 i 
13/94.), tacke 5. clan 38. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik" broj 4/08.) i u 
skladu sa Zakljuckom Opcinskog vijeca od 
17.01.2013. godine, Opcinski nacelnik opcine 
Gradacac donosi: Na osnovu clana 25. Zakona o 
ustanovama ("Sluzbeni list RBiH" broj 6/02, 8/93 i 
13/94.), tacke 5. clan 38. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik" broj 4/08.) i u 
skladu sa Zakljuckom Opcinskog vijeca od 
17.01.2013. godine, Opcinski nacelnik opcine 
Gradacac donosi: RJESENJE 

o razrjesenju Upravnog odbora Javne 

ustanove Javna biblioteka "Alija Isakovic" I RJESENJE 
o razresenju Upravnog odbora Javne 
ustanove Djecije obdaniste "Kolibri" I Razrjesava se Upravni odbor Javne 
ustanove Javna biblioteka "Alija Isakovic" u 
sastavu: 

1 . Subasic Sadeta, predsjednik, 

2.KurticEdiba,clan, 

3.SaricMirsa,clan. II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom 
donosenja i biti ce objavljeno u Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac Razrjesava se Upravni odbor Javne 
ustanove Djecije obdaniste "Kolibri" u sastavu: 

1 . Nurkic Kemal, predsjednik, 

2. Celosmanovic Pemba, clan, 

3. DzidicSukrija.clan, 

4. Sendic Mirsada, clan, 

5. MufticSamira.clan. II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom 
donosenja i biti ce objavljeno u Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac. Dostavljeno. 
1. Upravnom odboru (3), 


Dostavljeno: 


2. Dosije, 


1. Upravnom odboru (5), 


3. Sl.glasnik, 


2. Dosije, 


4. a/a 


3. Sl.glasnik, 


Opcinski nacelnik, 


4. a/a. 


Edis Dervisagic, s.r. 

Opcinski nacelnik, 
Edis Dervisagic, s.r. Strana 18 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 4. 5. Broj: 02-05-241/1 3. 
Gradacac, 25. 01 .201 3. godine Broj: 02-05-238/13. 
Gradacac, 25. 01 .201 3. godine Na osnovu clana 25. Zakona o 
ustanovama ("Sluzbeni list RBiH" broj 6/02, 8/93 i 
13/94.), tacke 5. clan 38. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik" broj 4/08.) i u 
skladu sa Zakljuckom Opcinskog vijeca od 
17.01.2013. godine, Opcinski nacelnik opcine 
Gradacac donosi: Na osnovu clana 25. Zakona o 
ustanovama ("Sluzbeni list RBiH" broj 6/02, 8/93 i 
13/94.), tacke 5. clan 38. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik" broj 4/08.) i u 
skladu sa Zakljuckom Opcinskog vijeca od 
17.01.2013. godine, Opcinski nacelnik opcine 
Gradacac donosi: RJESENJE 

o razrjesenju Upravnog odbora Javne 

ustanove Centar za socijalni rad RJESENJE 

o razrjesenju Upravnog odbora Javne 

ustanove Centar za kulturu 

"Ahmed Muratbegovic" I Razrjesava se Upravni odbor Javne 
ustanove Centarza socijalni rad u sastavu: 

1 . Mesic Nusret, predsjednik, 

2. Kujrakovic Husein, clan, 

3. PalataZarifa.clan. II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom 
donosenja i biti ce objavljeno u Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac Razrjesava se Upravni odbor Javne 
ustanove Centar za kulturu "Ahmed 
M u ratbegovic " u sastavu : 

1 . HodzicAsim, predsjednik, 

2. MujicEnes.clan, 

3. OkanovicAzra, clan. II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom 
donosenja i biti ce objavljeno u Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac Dostavljeno. 

1. Upravnom odboru (3), 

2. Dosije, 

3. SI. glasnik, 

4. a/a. Opcinski nacelnik, 
Edis Dervisagic, s.r. Dostavljeno. 

1. Upravnom odboru (3), 

2. Dosije, 

3. Sl.glasnik, 

4. A/a. Opcinski nacelnik, 
Edis Dervisagic, s.r. Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 7 

a 
TT 


T3 


ia 
X> 


Cd 


N o 
N o 
.8, I 

o m 


1 1 

J « 

CO ^ 
g 


3 
a 


a 
3 


3 


o, 


& 
O 


O 


T3 


p 
o 


£ 
bo 


-3 
m 


o 


o 


<N 


** 
m 
3 
o 


fM 
(N 
cd 


-^ 
& 


cd 
-o 


a 
& 
T3 
CO 


3 
X) 
<L> 


;s 


o 
cd 

■s 


I 


-a 

O 
- 


ts 


- 


rcrir 2 
o 

o 
o 

&3 

z 

2 
o 
o 

-1 ■* 


t> 


insko 
nacel 

privr 


1 

a 


^r 
>N 
-2 .3 11 


a 


■o a *j 


N 
1 .2 1 'f 

1 * -a a 


ai > OS 


o 
I eo 
n j< -a 


'id 


r*s 


i za pn 
Opcins 

l nacel 


u 
>CJ 

a 
:£> u -* 


'M 
■3 .£ « I 


S N -U ig 


-o 
^ .2 '£ o 


o 
CJJ 
p 


>o 


o 
■a 


t3 o 
rj 


3. go 
aroci 


3 

d 
t3 


o . 


W) 
<N cd 
o 
9 .£ 
9 '2 


cd 

N 


1 Is 


>U 
T3 
3 s-i 


a E e 

•o c E 


o 

0> 
a. 55 o 
° S o' 


djeli 

drav 
ijedl 


rt 


a o c 

taj o 
sa j 


-a 
3 

CQ 
Odluk 

Izvjes 
fonda 


cd 

z 
^H fN 


CO 


- 


Hvawaxaas Strana 8 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 

- 


-a ' r. 
1 -8 
s 


J s 
TT 
-3 


a 

1 s 


TO 


Si 


It 
N U 


•s o 


•9 
>5 ." 


a 


3 a 


5 .° 


p 


O tS 


00 > 


Ch 


^ 


CO 


■■■ 


- 


TO 
re 
c 


T3 


^ 


c 


fcU cd 

Oh 


3 .^ 


D 


o 


M ■> 


Dh 


M 


ro 
O 


CN 


O 


o 


e' 
fl 
-a 
ja 
■« 


£ 
a 
6 
o 


& 
u 


3 

g 

- 
N 


N 
i 


fN 


2 


O 


■ 

a 


bp 
e$ 


TO 


N 


-o 


c 


£ 
5) 
TO 

■ 


o 


TO 
o 
IN 
? 


O 

o 

c 


= 

a. 


bo 

o 

5 
> 
■§ 


•o 


O 


O 
s 
■ 
— 

TO 

3 


TO 
O 
B 


CO 


S-l 
3 


bfl 

o 

O 


H 

a. 
■ 


re 
3 

=5 


CL 


2; 


.g 
- 


rN 


m 


- 


Hvaoi^o 

*''2 % 


o"' 
■ss *g ,g 


2 s 3 


i £ s 


2 
™3'?5 


d 


""•* 


Opcinska sluzba 
djelatnosti i BiZ 
osnovnim i sre( 
skolama opcine 


n eo 

- a 
•a 1 
u 


% 

a, 

O 


S 

E 
C 

o 
tfl 
s 


<D U 
3 >CJ 


3 -a 


-c g 


•2,5 


3 
JZ 
2 .9 


bO 
B 
- -O 


s ^ 


E 
CD ™ 


O 


<N 


■a 

c 


O 
> 

c 
cB » 

■3 s 


Q. 
re 
— 
O J3 


TO 
N 
CI 


O 

TO 
? 
>o 
be 

o 
1 S 


T3 

re 


upis 

ata 

dini 


O 
_c 


= 


C3 cc 


roju 
bjek 
4. gc 


o 
'5 

V 


e 
> 


a o b 
skihc 
013/1 


TO 

> 
c-» S ■— , 
ca SS c? 


re 

TO 
a 


re 


|1| 


re 
.0 S? o 


a 
CI 

> 


P 

1 


l.Inf 

i sta 

usk 


CO 


- 


HvaixtaAOM 

aj 
^ as 
o-S cu J 
■3 "S 2 
eg -3 
; 3 2, ^ « 
^r 


21 o | M 
>n -3 -o ,3 -i-i 
m O -ra E3 w 
cd Z. P -i o 
g .S> Q, 'o,u 
w > D O -o 1 
bo 
o 
c M M 
O a a 
:p a a 
bo re S a 
^1 '> O O 
*a 
•a 
o 
b0 
■* 
o 
3 tN 
■9 =i 
°° I « 
2 1 1 
O 'ON 


«N 


c za2 

hpre 
idske 
,S C c3 
m > > 
■3 a s 
O ca ,3 
-S o a 
:=P cd X) 
> % -a 
J< ."S3 
2 Co 
.9 > 3 
& — > 3 
daO 

rada 
stair 
2 ■- o 
1 P '2 1 
Progt 

Prog 
Izvje 
t-h <n *sf 


- 


avaiMaoaa Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 17 2. 3. Broj: 02-05- 127/13. 
Gradacac, 1 8.01 .201 3. Godine 

Na osnovu tacke 2. clana 4. Zakona o 
ministarskim vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije BiH ("Sluzbene novine FBiH" 
br.12/03.), tacke III Odluke o blizim kriterijima za 
imenovanja u upravne odbore zdravstvenih 
ustanova u vlasnistvu opcine Gradacac 
("Sluzbeni glasnik Opcine Gradacac" broj 
6/2011.), clana 38. Statuta opcine Gradacac 
("Sluzbeni glasnik Opcine Gradacac" br. 
4/2008.), Opcinski nacelnik opcine Gradacac, 
donosi: Broj: 02-05- 125/13. 
Gradacac, 1 8.01 .201 3. Godine 

Na osnovu tacke 2. clana 4. Zakona o 
ministarskim vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije BiH ("Sluzbene novine FBiH" 
br.12/03.), tacke III Odluke o blizim kriterijima za 
imenovanja u upravne odbore zdravstvenih 
ustanova u vlasnistvu opcine Gradacac 
("Sluzbeni glasnik Opcine Gradacac" broj 
6/2011.), clana 38. Statuta opcine Gradacac 
("Sluzbeni glasnik Opcine Gradacac" br. 
4/2008.), Opcinski nacelnik opcine Gradacac, 
donosi: R J E S E NJ E 

o imenovanju Upravnog odbora JZU Centar 

za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i 

banjsko lijecenje "llidza" Gradacac 

na period do 60 dana I U Upravni odbor JZU Centar za fizikalnu 
medicinu, rehabilitaciju i banjsko lijecenje 
"llidza" Gradacac imenuju se: 

1. Mulahalilovic Bakir, predstavnik osnivaca, 

2. Mesanovic Ensar, predstavnik kantonalnog 
ministarstva, 

3. Sejdic Nihada, predstavnik strucnih radnika 
zdravstvene ustanove. R J E S E NJ E 

o imenovanju Upravnog odbora JZU 

Apoteka Gradacac 

na period do 60 dana I U Upravni odbor JZU Apoteka Gradacac 
imenuju se: 

1. OmerovicAbid, predstavnik osnivaca, 

2. Terzic dr. Sadeta, predstavnik kantonalnog 
ministarstva, 

3. NovalicAlma, predstavnik strucnih radnika 
zdravstvene ustanove. II II Upravni odbor iz predhodne tacke ovog Rjesenja 
vrsit ce svoju funkciju do imenovanja upravnog 
odbora od strane Opcinskog vijeca Gradacac, a 
najduze na period do 60 dana od dana 
imenovanja. Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, 
a objavit ce se u "Sluzbenom glasniku opcine 
Gradacac". Dostavljeno: 

1. Ustanovi, 

2. Clanovima UO (3), 

3. Evidenciji, 

4. a/a Upravni odbor iz predhodne tacke ovog Rjesenja 
vrsit ce svoju funkciju do imenovanja upravnog 
odbora od strane Opcinskog vijeca Gradacac, a 
najduze na period do 60 dana od dana 
imenovanja. 

Ill 

Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, 
a objavit ce se u "Sluzbenom glasniku opcine 
Gradacac". Dostavljeno: 

1. Ustanovi, 

2. Clanovima UO (3), 

3. Evidenciji, 

4. a/a Opcinski nacelnik, 
Edis Dervisagic, s.r. Opcinski nacelnik, 
Edis Dervisagic, s.r. Strana 16 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 14. 1. Na osnovu clana 24. Statuta opcine 
Gradacac („Sluzbeni glasnik opcine Gradacac", 
br.4/08), Opcinsko vijece Gradacac, razmatrajuci 
Prijedlog Zakljucuka o davanju saglasnosti na 
Prijedlog Ugovora o prodaji dijela zgrade na 2. 
sjednici Opcinskog vijeca od 17. 01. 2013. 
godine, donosi ZAKLJUCAK I Broj: 02-05- 126/13. 
Gradacac, 1 8.01 .201 3. godine 

Na osnovu tacke 2. clana 4. Zakona o 
ministarskim vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije BiH ("Sluzbene novine FBiH" 
br.12/03.), tacke III Odluke o blizim kriterijima za 
imenovanja u upravne odbore zdravstvenih 
ustanova u vlasnistvu opcine Gradacac 
("Sluzbeni glasnik Opcine Gradacac" broj 
6/2011.), clana 38. Statuta opcine Gradacac 
("Sluzbeni glasnik Opcine Gradacac" br. 
4/2008.), Opcinski nacelnik opcine Gradacac, 
donosi: Opcinsko vijece je stava da se ne 
raspravlja po Ugovoru. 

Opcinsko vijece zaduzuje Opcinskog 
nacelnika da potpise Ugovor sa 
Poljoprivrednom zadrugom „PMG-VIP", a na 
osnovu Odluke Opcinskog vijeca od 22. 05. 2012. 
godine. II Ovaj Zakljucak objaviti u „Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac" R J E S E NJ E 

o imenovanju Upravnog odbora JZU Dom 

zdravlja Gradacac na period do 60 dana U Upravni odbor JZU Dom zdravlja Gradacac 
imenujuse: 

1 . Kurjakovic Damir, predstavnik osnivaca, 

2. ZigicJasmina, predstavnik kantonalnog 
ministarstva, 

3. Corbadzic dr. Admir, predstavnik strucnih 
radnika zdravstvene ustanove. BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Broj:01-05-23/2013 

Datum:17.01.2013.god. 

Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. II Upravni odbor iz predhodne tacke ovog 
Rjesenja vrsit ce svoju funkciju do imenovanja 
upravnog odbora od strane Opcinskog vijeca 
Gradacac, a najduze na period do 60 dana od 
dana imenovanja. Ovo Rjesenje stupa na snagu danom 
donosenja, a objavit ce se u "Sluzbenom glasniku 
opcine Gradacac". Dostavljeno: 

1. Ustanovi, 

2. Clanovima UO (3), 

3. Evidenciji, 

4. a/a Opcinski nacelnik, 
EdisDervisagic, s.r. Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 9 III OSTALE AKTIVNOSTI OPCINSKOG VIJECA 

Rad Opcinskog vijeca u programiranom periodu bit ce usmjeren i na druga pitanja kao sto su: 

- donosenje potrebnih odluka i drugih akata obaveznih prema Zakonu i potrebama opcine 
Gradacac, 

- razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada Kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine. 
Opcinsko vijece ce redovno razmatrati bezbijednosnu i politicku situaciju i na osnovu iste 

preduzimati odgovarajuce mjere. 

Opcinsko vijece u okviru svojih prava i duznosti ce razmatrati i sva druga pitanja za koja se ukaze 
potreba u cilju preduzimanja mjera iz odredenih oblasti, posebno pitanja koja se ticu obezbjedenja uslova 
normalizacije zivota i rada na opcini. 

IV IZVRSENJE PROGRAMA 

Opcinski nacelnik i drugi obradivaci materijala duzni su materijale pripremiti blagovremeno i u 
dovoljnom broju primjeraka za clanove Opcinskog vijeca u skladu sa Poslovnikom Opcinskog vijeca i iste 
dostaviti Strucnoj sluzbi Vijeca najkasnije do 10-og u mjesecu za koji je planirano razmatranje odredenog 
materijala. 

Kolegij Opcinskog vijeca podnositce izvjestaje o realizaciji Programa rada Opcinskog vijeca. 

Materijali moraju biti sadrzajni i prilagodeni mehanizmu razmatranja u Opcinskom vijecu. 

Obavezuje se Opcinski nacelnik da uz odredene materijale za koje je to potrebno da prijedlog 
zakljucka Opcinskom vijecu. 

O sprovodenju ovog Programa starat ce se predsjedavajuci i zamjenik predsjedavajuceg 
Opcinskog vijeca, Sekretar Vijeca, Strucna sluzba Vijeca i Opcinski nacelnik kao predlagac materijala. 

Na osnovu ovog Programa rada, predlagaci, obradivaci materijala i radna tijela komisije 
Opcinskog vijeca sa strucnim sluzbama donijet ce operativne planove za realizaciju tematskog dijela 
Programa rada. 

Sve odluke i svi programi obavezno se razmatraju u formi Nacrta. Samo izuzetno ovi se 
dokumenti mogu razmatrati u skracenom postupku i to uz obrazlozenje razloga hitnosti od strane 
predlagaca. O opravdanosti skracenog postupka izjasnjava se Opcinsko vijece. 

Za svaki materijal koji nije dostavljen Opcinskom vijecu u programiranom periodu, ovlasteni 
predlagac je duzan u pisanoj formi obrazloziti razloge. 

V Ovaj Program otvoren je za sva nova aktuelna pitanja i opravdane zahtjeve koje namece 
aktuelno stanje i potrebe i cine njegov sastavni dio. BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Broj: 01-05-12/13 

Datum: 17. 01. 2013. godine 

Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Strana 10 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 2. Na osnovu clana 13. Zakona o 
principima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine 
FBiH",broj: 34/06 i 51/09), clana 24. stav 1 . tacka 
2. Statuta opcine Gradacac („Sluzbeni glasnik 
opcine Gradacac", br.4/08) i Memoranduma o 
razumijevanju izmedu Razvojnog programa 
ujedinjenih naroda i opcine Gradacac, broj: 02- 
05-2543/12 od 19. 09. 2012. godine, Opcinsko 
vijece Gradacac, na2. sjednici od 17. 01. 2013. 
godine, donosi ODLUKU 

O pokretanju postupka za izradu Strategije 

razvoja opcine Gradacac 

za period 2014-2024. Godina. Clanl. 

Ovom Odlukom pokrece se postupak za 
izradu Strategije razvoja opcine Gradacac za 
period 2014-2024. godina (dalje: Strategija). 

Strategija treba da bude izradena u 
potpunosti po pravilima i procedurama Evropske 
unije, a u skladu sa Metodologijom za integrirano 
planiranje lokalnog razvoja (MiPRO). 

Clan 2. 

Za pripremu potrebnih procedura, 
provodenja tehnickih i drugih aktivnosti za izradu 
Strategije formira se poseban Razvojni tim koji 
cine predstavnici zakonodavne i izvrsne vlasti, 
predstavnici udruzenja i nevladinih organizacija i 
drugih koji svojim radom mogu doprinijeti 
sveobuhvatnosti i kvaliteti izrade Strategije. 

Razvojni tim iz prethodnog stava imenuje 
Opcinski nacelnik. 

Clan 3. 

Sve aktivnosti oko izrade Strategije 
trebaju biti okoncane do kraja 201 3. godine. 

Clan 4. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, 
prestaje vaziti Odluka o pokretanju postupka za 
izradu Strategije razvoja opcine Gradacac za 
period 2012-2017. godina ("Sluzbeni glasnik 
opcine Gradacac", broj: 1/201 2. godina). 

Clan 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donosenja, a objavit ce se u "Sluzbenom glasniku 
opcine Gradacac". BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Broj:01 -05-11 /2013 

Datum:17. 01.2013. god. 
Gradacac 3. PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Na osnovu clana 64. stav 5 i 8. Zakona o 
zdravstvenoj zastiti ("Sluzbene novine 
Federacije BiH" br. 46/10.), tacke 2. clana 4. 
Zakona o ministarskim vladinim i drugim 
imenovanjima Federacije BiH ("Sluzbene 
novine FBiH" br. 12/03.) i clana 24. Statuta 
opcine Gradacac ("Sluzbeni glasnik Opcine 
Gradacac" broj 4/08), na 2. sjednici odrzanoj 
17.01.2013.godine, Opcinsko vijece opcine 
Gradacac, donosi R J E S E NJ E 

o razrjesenju Upravnog odbora 

JZU Dom zdravlja Gradacac Razrjesava se Upravni odbor JZU Dom 
zdravlja Gradacac: 

1 . Mahmutovic Midhat, predstavnik osnivaca - 
predsjednik, 

2. Mujanovic Asmira, predstavnik Kantonalnog 
ministarstva-clan, 

3. BerbicSejad.predstavnikstrucnihradnika 
zdravstvene ustanove - clan. 

II 

Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, 
a objavit ce se u "Sluzbenom glasniku opcine 
Gradacac". 

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Broj: 01-05-20/2013 

Datum:17. 01.2013. god. 
Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 15 12. 13. Na osnovu clana 24. Statuta opcine 
Gradacac („Sluzbeni glasnik opcine Gradacac", 
br.4/08), Opcinsko vijece Gradacac, razmatrajuci 
Izvjestaj o radu JU Centar za kulturu „Ahmed 
Muradbegovic" Gradacac za 2011 i2012.godinu, 
na 2. sjednici Opcinskog vijeca od 17. 01. 2013. 
godine, donosi Na osnovu clana 24. Statuta opcine Gradacac 
(„Sluzbeni glasnik opcine Gradacac", br.4/08), 
Opcinsko vijece Gradacac, razmatrajuci 
Izvjestaj o radu JU Djecije obdaniste „Kolibri" za 
2011 i 2012. godinu, na 2. sjednici Opcinskog 
vijeca od 1 7. 01 . 201 3. godine, donosi ZAKLJUCAK 

I 

Opcinsko vijece ne prihvata Izvjestaj o 
radu JU Centar za kulturu „Ahmed 
Muradbegovic" Gradacacza 2011 i 2012. g. II 

Opcinsko vijece zaduzuje Opcinskog 
nacelnika da razrijesi upravni odbor Ustanove i u 
skladu sa zakonskim rjesenjima i Odlukom 
Opcinskog vijeca imenuje privremeni upravni 
odbori i pokrene postupak konkursne procedure 
za imenovanje upravnog odbora . 

Zaduzuje se Opcinski nacelnik i nadlezne 
sluzbe za upravu da u narednom periodu, prate 
rad ustanove u skladu sa zakonom i aktom o 
osnivanju i najmanje dva puta godisnje podnosi 
izvjestaje Vijecu sa prijedlogom mjera za 
poboljsanje stanja. Ill Ovaj Zakljucak ce se objaviti u „Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac" ZAKLJUCAK I Opcinsko vijece ne prihvata Izvjestaj o 
radu JU Djecije obdaniste „Kolibri" za 2011 i 
2012. godinu. II Opcinsko vijece zaduzuje Opcinskog 
nacelnika da razrijesi upravni odbor Ustanove i u 
skladu sa zakonskim rjesenjima i Odlukom 
Opcinskog vijeca imenuje privremeni upravni 
odbori i pokrene postupak konkursne procedure 
za imenovanje upravnog odbora . 

Zaduzuje se Opcinski nacelnik i nadlezne 
sluzbe za upravu da u narednom periodu, prate 
rad ustanove u skladu sa zakonom i aktom o 
osnivanju i najmanje dva puta godisnje podnosi 
izvjestaje Vijecu sa prijedlogom mjera za 
poboljsanje stanja. Ill Ovaj Zakljucak ce se objaviti u „Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac" BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Broj:01 -05-1 8/201 3 

Datum:17.01.2013.god. 

Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Broj:01 -05-19/2013 

Datum:17. 01.2013. god. 
Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Strana 14 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 10. 11. Na osnovu clana 24. Statuta opcine 
Gradacac („Sluzbeni glasnik opcine Gradacac", 
br.4/08), Opcinsko vijece Gradacac, razmatrajuci 
Izvjestaj o radu JU Centar za socijalni rad za 
2011. i 2012. godinu, na 2. sjednici Opcinskog 
vijeca od 17.01.2013.godine,donosi Na osnovu clana 24. Statuta opcine 
Gradacac („Sluzbeni glasnik opcine Gradacac", 
br.4/08), Opcinsko vijece Gradacac, razmatrajuci 
Izvjestaj o radu JU Javna biblioteka „Alija 
Isakovic" za 2011 i 2012. godinu, na 2. sjednici 
Opcinskog vijeca od 17.01.2013.godine, 
donosi ZAKLJUCAK ZAKLJUCAK I Opcinsko vijece ne prihvata Izvjestaj o 
radu JU Centar za socijalni rad za 2011. i 2012. 
godinu. II Opcinsko vijece ne prihvata Izvjestaj o 
radu JU Javna biblioteka „Alija Isakovic" za 2011 i 
2012. godinu. II Opcinsko vijece zaduzuje Opcinskog 
nacelnika da razrijesi upravni odbor Ustanove i u 
skladu sa zakonskim rjesenjima i Odlukom 
Opcinskog vijeca imenuje privremeni upravni 
odbor i pokrene postupak konkursne procedure 
za imenovanje upravnog odbora . 

Zaduzuje se Opcinski nacelnik i nadlezne 
sluzbe za upravu da u narednom periodu, prate 
rad ustanove u skladu sa zakonom i aktom o 
osnivanju i najmanje dva puta godisnje podnosi 
izvjestaje Vijecu sa prijedlogom mjera za 
poboljsanje stanja. Opcinsko vijece zaduzuje Opcinskog 
nacelnika da razrijesi upravni odbor Ustanove i u 
skladu sa zakonskim rjesenjima i Odlukom 
Opcinskog vijeca imenuje privremeni upravni 
odbori i pokrene postupak konkursne procedure 
za imenovanje upravnog odbora . 

Zaduzuje se Opcinski nacelnik i nadlezne 
sluzbe za upravu da u narednom periodu, prate 
rad ustanove u skladu sa zakonom i aktom o 
osnivanju i najmanje dva puta godisnje podnosi 
izvjestaje Vijecu sa prijedlogom mjera za 
poboljsanje stanja. Ovaj Zakljucak ce se objaviti u „Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac" Ovaj Zakljucak ce se objaviti u „Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac" BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Broj:01-05-16/2013 

Datum:17.01.2013.god. 

Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Broj:01 -05-1 7/201 3 

Datum:17. 01.2013. god. 
Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 11 4. 5. Na osnovu clana 64. stav 5 i 8. Zakona o 
zdravstvenoj zastiti ("Sluzbene novine 
Federacije BiH" br. 46/10.), tacke 2. clana 4. 
Zakona o ministarskim vladinim i drugim 
imenovanjima Federacije BiH ("Sluzbene novine 
FBiH" br. 12/03.) i clana 24. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik Opcine Gradacac" 
broj 4/08), na 2. sjednici odrzanoj 
17.01.2013.godine, Opcinsko vijece opcine 
Gradacac, donosi Na osnovu clana 64. stav 5 i 8. Zakona o 
zdravstvenoj zastiti ("Sluzbene novine 
Federacije BiH" br. 46/10.), tacke 2. clana 4. 
Zakona o ministarskim vladinim i drugim 
imenovanjima Federacije BiH ("Sluzbene novine 
FBiH" br. 12/03.) i clana 24. Statuta opcine 
Gradacac ("Sluzbeni glasnik Opcine Gradacac" 
broj 4/08), na 2. sjednici odrzanoj 
17.01.2013.godine, Opcinsko vijece opcine 
Gradacac, donosi R J ES ENJ E 

o razrjesenju Upravnog odbora 

JZU Centar za fizikalnu medicinu, 

rehabilitaciju i banjsko lijecenje 

"llidza" Gradacac RJ ESENJE 

o razrjesenju Upravnog odbora 

JZU Apoteka Gradacac I Razrjesava se Upravni odbor JZU Centar za 
fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko 
lijecenje "llidza" Gradacac: 

1. KlopicBesima, predstavnik osnivaca- 
predsjednik, 

2. Novalic Ardina, predstavnik Kantonalnog 
ministarstva-clan, 

3. Safet Kujrakovic, predstavnikstrucnih radnika 
zdravstvene ustanove - clan. II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, 
a objavit ce se u "Sluzbenom glasniku opcine 
Gradacac". BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Razrjesava se Upravni odbor JZU Apoteka 
Gradacac: 

1 . Hadzic Faruk, predstavnik osnivaca - 
predsjednik, 

2. ImsirovicMujo, predstavnik Kantonalnog 
ministarstva-clan, 

3. Enes Hecimovic, predstavnik strucnih radnika 
zdravstvene ustanove - clan. II Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donosenja, 
a objavit ce se u "Sluzbenom glasniku opcine 
Gradacac". BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Broj: 01-05-22/2013 

Datum:17.01.2013.god. 

Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Broj: 01-05-21/2013 

Datum:17.01.2013.god. 

Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Strana 12 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Broj 1/2013 6. 7. Na osnovu clana 24. Statuta opcine 
Gradacac („Sluzbeni glasnik opcine Gradacac", 
br.4/08), Opcinsko vijece Gradacac, razmatrajuci 
Nacrt Plana zastite od pozara opcine Gradacac i 
Nacrt Odluke o organizovanju i funkcionisanju 
zastite od pozara i vatrogastvu na podrucju 
opcine Gradacac, na 2. sjednici Opcinskog vijeca 
od 1 7. 01 . 201 3. godine, d o n o s i ZAKLJUCAK Na osnovu clana 24. Statuta opcine 
Gradacac („Sluzbeni glasnik opcine Gradacac", 
br.4/08), Opcinsko vijece Gradacac, razmatrajuci 
Izvjestaj o radu JZU Dom zdravlja za 2011. i 
2012. godinu., na 2. sjednici Opcinskog vijeca od 
17. 01. 2013. godine, donosi ZAKLJUCAK 


Opcinsko vijece prihvata: 

1 . Nacrt Procjene ugrozenosti od pozara opcine 
Gradacac 

2. Nacrt Plana zastite od pozara opcine 
Gradacac 

3. Nacrt Odluke o organizovanju i 
funkcionisanju zastite od pozara i 
vatrogastvu na podrucju opcine Gradacac. II 1 . Dokumenti iz tacke 1 . stavljaju se na 
javnu raspravu u skladu sa clanom 95-98. 
Poslovnika Opcinskog vijeca, sa rokom od 30 
dana. 

2. Rasprava ce se sprovesti stavljanjem 
dokumenta najavni uvid 30 dana, poslije cega ce 
seodrzatijavna rasprava. 

3. Na osnovu rasprave po nacrtima, na 
sjednici Vijeca i javne rasprave, saciniti prijedlog 
ovih dokumenata i dostaviti Opcinskom vijecu na 
razmatranje i usvajanje. 

4. Javnu raspravu ce sprovesti Opcinski 
nacelnik, putem Sluzbe civilne zastite i Komisije 
za izradu ovih dokumenata. Opcinsko vijece ne prihvata Izvjestaj o 
radu JZU Dom zdravlja za 2011. i 2012.godinu. Opcinsko vijece zaduzuje Opcinskog 
nacelnika i nadlezne sluzbe za upravu da u 
narednom periodu, prate rad ustanove u skladu 
sa zakonom i aktom o osnivanju i najmanje dva 
puta godisnje podnosi izvjestaje Vijecu sa 
prijedlogom mjera za poboljsanje stanja. Ovaj Zakljucak objaviti u „Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac". BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Ovaj Zakljucak objaviti u „Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac" BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Broj:01-05-13/2013 

Datum:17.01.2013.god. 

Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Broj:01-05-9/2013 

Datum:17.01.2013.god. 

Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Broj 1/2013 "SLUZBENI GLASNIK 1/2013" Strana 13 8. Na osnovu clana 24. Statuta opcine 
Gradacac („Sluzbeni glasnik opcine Gradacac", 
br.4/08), Opcinsko vijece Gradacac, razmatrajuci 
Izvjestaj o radu JZU Centar za fizikalnu medicinu, 
rehabilitaciju i banjsko lijecenje "llidza" Gradacac 
za2011. i2012.godinu., na 2. sjednici Opcinskog 
vijeca od 17. 01. 2013. godine, donosi Na osnovu clana 24. Statuta opcine 
Gradacac („Sluzbeni glasnik opcine Gradacac", 
br.4/08), Opcinsko vijece Gradacac, razmatrajuci 
Izvjestaj o radu JU „Apoteka" Gradacac za 
2011. i 2012. godinu, na 2. sjednici Opcinskog 
vijeca od 17. 01. 2013. godine, donosi ZAKLJUCAK ZAKLJUCAK 


Opcinsko vijece ne prihvata Izvjestaj o 
radu JZU Centar za fizikalnu medicinu, 
rehabilitaciju i banjsko lijecenje "llidza" Gradacac 
za2011. i2012. godinu. II Opcinsko vijece zaduzuje Opcinskog 
nacelnika i nadlezne sluzbe za upravu da u 
narednom periodu, prate rad ustanove u skladu 
sa zakonom i aktom o osnivanju i najmanje dva 
puta godisnje podnosi izvjestaje Vijecu sa 
prijedlogom mjera za poboljsanje stanja. I Opcinsko vijece ne prihvata Izvjestaj o 
radu JU„Apoteka" Gradacac za 2011. i 2012. 
godinu. Opcinsko vijece zaduzuje Opcinskog 
nacelnika i nadlezne sluzbe za upravu da u 
narednom periodu, prate rad ustanove u skladu 
sa zakonom i aktom o osnivanju i najmanje dva 
puta godisnje podnosi izvjestaje Vijecu sa 
prijedlogom mjera za poboljsanje stanja. Ovaj Zakljucak objaviti u „Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac" Ovaj Zakljucak objaviti u „Sluzbenom 
glasniku opcine Gradacac" BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON 

OPCINA GRADACAC 

- Opcinsko vijece - Broj:01-05-14/2013 
Datum:17. 01.2013. god. 
Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r. Broj:01-05-15/2013 

Datum:17.01.2013.god. 

Gradacac PREDSJEDAVAJUCI 

OPCINSKOG VIJECA 

Nedzad Secic, s.r.